Bộ quạt – Phin lọc


Thông tin chung về Bộ quạt – Phin lọc

Lưu lượng khí 20m3/h; 25 m3/h; 55 m3/h; 66 m3/h; 105 m3/h; 120 m3/h; 160 m3/h; 180 m3/h; 230 m3/h; 265 m3/h; 550 m3/h; 600 m3/h; 700 m3/h; 720 m3/hBộ quạt - Phin lọc