Cổ đông


Nghi quyết hội đồng quản trị đề nghị cấp hạn mức tại Lienviet Post bank

07-08-2018


Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 27

02-08-2018


Biên bản, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

19-05-2018


Nghị quyết hội đồng quản trị bán cổ phần nắm giữ tại Tổng công ty thép

16-01-2018


Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

18-03-2019

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ thu được từ đợt phát hành

05-03-2019

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

05-03-2019

Nghị quyết họp hội đồng quản trị và thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ 2019

31-01-2019

Giải trình CLLN sau thuế quý IV -2018 si với cùng kỳ năm 2017

21-01-2019

Báo cáo tài chính quý IV -2018

19-01-2019

Báo cáo quản trị năm 2018

09-01-2019

Nghị quyết HĐQT ký phụ lục hợp đồng giảm diện tích thuê trụ sở CN HCM và thông báo địa chỉ mới CNHN

09-01-2019

Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm P. TGĐ

27-12-2018

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do thay đổi tên công ty

02-11-2018

Nghị quyết thanh lý hợp đồng thuê đất

31-10-2018

Đính chính báo cáo tài chính Quý 3 và Giải trình CLLN Báo cáo tài chính quý 3-2018 so với cùng kỳ 2017

22-10-2018

Giải trình CLLN Báo cáo tài chính quý 3-2018 so với cùng kỳ 2017

19-10-2018

Báo cáo tài chính quý 3-2018

19-10-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị thay đổi logo và bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

26-09-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị hạn mức ngân hàng Vietibank

07-09-2018

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng

05-09-2018

Điều lệ sau khi đổi lại tên công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản DƯơng Hiếu

17-08-2018

Giải trình CLLN Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 so với cùng kỳ năm 2017

13-08-2018

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018

13-08-2018

Nghi quyết hội đồng quản trị đề nghị cấp hạn mức tại Lienviet Post bank

07-08-2018


Thông báo thay đổi tên công ty và mẫu dấu

04-08-2018

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 27

02-08-2018

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2018

30-07-2018

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

21-07-2018

Giải trình CLLN quý 2-2018 so với cùng kỳ 2017

20-07-2018

Báo cáo tài chính quý 2-2018

20-07-2018

Công văn về việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát

20-07-2018

Biên bản họp thành viên ban kiểm soát từ nhiệm

20-07-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị về hạn mức ngân hàng MB

07-07-2018

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán

03-07-2018

Lựa chọn đơn vị kiểm toán và bổ nhiệm giám đốc phụ trách mảng đá, thiết bị vệ sinh

30-06-2018

tờ trình , tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

28-06-2018

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 4

11-06-2018

Thông báo chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông

06-06-2018

Nghi quyết hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông chuyển lại tên công ty cũ

05-06-2018

Quy chế công ty năm 2018

29-05-2018

Điều lệ công ty năm 2018

29-05-2018

Thông báo thay đổi tên công ty và mẫu dấu

25-05-2018

Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 26 (đổi tên công ty và chi tiết mã hàng )

24-05-2018


Biên bản, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

19-05-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị hạn mức thấu chi ngân hàng MB

10-05-2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

07-05-2018

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

03-05-2018

Báo cáo thường niên

20-04-2018

Giải trình CL LNST Báo cáo tài chính quý 1-2018 so với quý 1-2017

20-04-2018

Báo cáo tài chính quý 1-2018

20-04-2018

Thông báo ngày giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

18-04-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị điều chỉnh diện tích thuê VP Hồ Chí Minh

18-04-2018

Báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn

14-04-2018

Giấy đăng ký ngày giao dịch cổ phiếu bổ sung

13-04-2018

Quyết định thay đổi niêm yết

11-04-2018

Nghị quyết họp HDQT tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

06-04-2018

Thông báo chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

07-04-2018

giay chung nhan dang ky chung khoan sau khi tang von

29-03-2018

công văn lưu ý ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính

29-03-2018

Gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên

28-03-2018

Báo cáo tài chính kiểm toán 2017

27-03-2018

Đăng ký kinh doanh lần thứ 25 sau khi tăng vốn

27-03-2018


giải trình LNST năm 2017 so với 2016

27-03-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị thay đổi ĐKKD và niêm yết bổ sung

19-03-2018

giải trình CL so lieu bao cao quý 4/2017 so voi bao cáo kiem toán 2017

27-03-2018

báo cáo kiểm toán vốn

27-03-2018

Thư xác nhận số dư kết thúc đợt phát hành

12-03-2018

Đính chính thông tin trên báo cáo phát hành cổ phiếu

12-03-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị

12-03-2018

Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

06-03-2018

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng

06-03-2018

Đính chính thông tin trên dự kiến danh sách phân phối cổ phần do cổ đông hiện hữu không mua hết

02-03-2018

Giải trình CLLN Báo cáo tài chính quý 4-2017 so với cùng kỳ 2016

20-01-2018

Nghị quyết HĐQT xử lý CP cổ đông hiện hữu không mua hết

02-03-2018

Báo cáo quản trị năm 2017

30-01-2018

Báo cáo tài chính quý 4-2017

20-01-2018

2018

18-01-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị bán cổ phần nắm giữ tại Tổng công ty thép

16-01-2018


Nghị quyết hội đồng quản trị bán cổ phần tại Tong cong ty thep VN

16-01-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị cấn trừ công nợ mua căn hộ

29-12 -2017

quyet dinh xu ly vi pham hanh chinh

29-12 -2017

Thong bao phat hanh co phieu ra cong chung

15-12 -2017

Nghị quyết và thông báo ngày đăng ký cuối cùng

15-12 -2017

Bản cáo bạch đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

15-12 -2017

Giấy chứng nhận chấp thuận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

15-12 -2017

Nghi quyết thế chấp tài sản

28-11 -2017

Giải trình chậm công bố Thông tin

20-11 -2017

Nghị quyết Hội đồng quản trị hạn mức tín dụng

13-11 -2017

Các khoản vay trên 40% so vơi vốn chủ sở hữu

11-11 -2017

Nghị quyết Hội đồng quản trị

07-11 -2017

Giải trình chậm công bố thông tin

02-11 -2017


NQ họp HĐQT thoái vốn

23-10 -2017

Giải trình CLLNST quý 3-2017 so với cùng kỳ

20-10 -2017

Báo cáo tài chính quý 3-2017

20-10 -2017

Đính chính báo cáo quản trị năm 2016

18-10 -2017

CBTT hợp đồng lớn ký tháng 11 và 12 /2016

18-10 -2017

NQ HDQT thông qua việc góp vốn vào Cty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt

13-9 -2017

NQ HDQT thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án chi tiết sử dụng vốn thu được

31-8 -2017

Giải trình CLLN báo cáo soát xét 2017 so với 2016

30-8 -2017

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 24

08-8 -2017

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng

03-8 -2017

BB, NQ HDQT bãi nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng

02-8 -2017

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017

25-7-2017


CBTT Tổng giá trị các khoản vay đạt trên 30% vốn chủ sở hữu

21-7-2017

Giải trình CLLN Báo cáo tài chính quý 2-2017 so với cùng kỳ 2016

17-7-2017

Báo cáo tài chính quý 2-2017

17-7-2017

BB, NQ họp Hội đồng quản trị ký hợp đồng công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2017

25-05-2017

Giải trình doanh thu quý 4/2016

17-05-2017

Đính chính số liệu quý 1/2017

21-04-2017

Giải trình CLLN quý 1/2017 so với quý 1/2016

20-04-2017

Báo cáo tài chính quý 1/2017

18-04-2017

Điều lệ công ty thông qua ngày 04/4/2017

14-04-2017

Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 23

13-04-2017

BB, NQ họp hội đồng quản trị

11-04-2017

Báo cáo thường niên 2016

10-04-2017


Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

05-04-2017

Biên bản họp và danh sách ứng viên thành viên HĐQT và BKS

31-03-2017

GTCLLNST năm 2016 so với năm 2015

27-03-2017

GTCL số liệu quý 4/2016 so với BCTC kiểm toán năm 2016

27-03-2017

Tài liệu Họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

24-03-2017

Báo cáo tài chính năm 2016

20-03-2017

Thư mời cổ đông, ngày cập nhật 08/03/2017

08/03/2017

BB NQ & TB họp ĐHĐCĐ 2017

10-02-2017

Giải trình chênh lệch lợi nhuận

24-01-2017

Báo cáo tài chính quý IV - 2016

20-01-2017

Giao dịch của ông Dương Hữu Hiếu

24-01-2017

Báo cáo quản trị 2016

20-01-2017


Đăng ký mua cổ phần của chủ Tịch HĐQT Dương Hữu Hiếu

28-12-2016

Đăng ký kinh doanh lần thứ 22

11-11-2016

Quyết định thay đổi cổ phiếu niêm yết

02-11-2016

Thông báo thay đổi cổ phiếu niêm yết

02-11-2016

Ngày đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung

02-11-2016

CBTT T. BKS từ chức và từ nhiệm TV. BKS

26-10-2016

Báo cáo tài chính quý 3-2016

20-10-2016

BB, NQ họp HĐQT thành lập cty CP Startup Holding Á Châu

13-10-2016

Thay đổi số lượng CP đang lưu hành

11-10-2016

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

11-10-2016

Giải trình CLNN BCTC bán niên 2016 so với bán niên 2015

06-10-2016

Ngày đăng ký cuối cùng

27-09-2016


CBTT phát hành cổ phiếu trả cổ tức

19-09-2016

Thông báo chốt danh sách thực hiện quyền

19-09-2016

BB, NQ HDQT bổ nhiệm Phó TGĐ

13-09-2016

BB, NQ HDQT phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu

06-09-2016

Giải trình CL số liệu giữa BCTQ bán niên và BCTC quý 2/2016

15-08-2016

Báo cáo tài chính bán niên 2016

15-08-2016

BB, NQ họp HĐQT khắc dấu

06-08-2016

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016

19-07-2016

BB va NQ họp HĐQT

01-08-2016

Giải trình CLLN qúy 2-2016 so với qúy 2-2015

18/07/2016

Báo cáo tài chính quý 2-2016

18-07-2016


CBTT ký hợp đồng với công ty kiểm toán

31-05-2016

BB họp HDQT

30-05-2016

BB, NQ họp bãi nhiệm TV HĐQT

09-05-2016

Quy chế quản trị

09-05-2016

Điều lệ sửa đổi

09-05-2016

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 21

04-05-2016

BB, NQ họp Hội đồng quản trị

28-04-2016

Giải trình CLLN quý 1 so với cùng kỳ và đính chính báo cáo tài chính Q 1/2016

20-04-2016

BB, NQ ĐHĐCĐ thường niên 2016

20-04-2016

Báo cáo tài chính quý 1

14-04-2016

Báo cáo thường niên 2015

13-04-2016

Quy chế bầu cử ,mẫu ứng cử, đề cử TV BKS

11-04-2016


Mẫu giấy ủy quyền và Đăng ký họp ĐHĐCĐ 2016

11-04-2016

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2016

08-04-2016

Đính chính số liệu BCTC 2015

30-03-2016

Giải trình CLLN trên BC Quý 4 và BCTC năm 2015 kiểm toán

29-03-2016

Báo cáo tài chính năm 2015

28-03-2016

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

27-03-2016

Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông NB Trần Thi Thịnh

25-03-2016

TB giao dich cổ đông Trần Thị Thịnh

16-03-2016

Thông báo chốt danh sách ĐHĐCĐ

29-02-2016

Giải trình CLLN quý 4/2015 so với quý 4/2014

21-01-2016

Báo cáo tài chính quý 4-2015

20-01-2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

07-01-2016


BB, NQ họp HĐQT bầu, bãi nhiệm TV HĐQT và Phó TGĐ

29-12-2015

Thoái vốn một phần tại công ty Miền Trung

04-12-2015

Hình ảnh mỏ quặng sắt Tân Phú

26-11-2015

Hoat dong KD thiet bi dien Siemens tai CN Da Nang

24-11-2015

BB, NQ hop HDQT mua thêm CP tại công ty Bắc Việt

03-11-2015

Giải trình CLLN quý 3

22-10-2015

Báo cáo tài chính quý 3

16-10-2015

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2015

14-08-2015


giai trinh chenh lech LN quy 2

13-08-2015

Bao cao tai chinh quy 2-2015

20-07-2015

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2015

06-07-2015

Ký hợp đồng kiểm toán

22-06-2015

Biên Bản, nghị quyết họp HĐQT

19-06-2015

Biên Bản, nghị quyết DHDCD 2015

05-06-2015

BC DHDCD L2 va thong bao L3

20-05-2015

Giai trinh chenh lech LN quy 1

05-05-2015


Bao cao ket qua hop va thong bao moi hop L2

21-04-2015

Bao cao tai chinh Quy 1

20-04-2015

Mau uy quyen va Dang ky hop

03-04-2015

Thong bao thay doi dia diem to chuc DHĐCĐ 2015

03-04-2015

Bao cao thuong nien 2014

01-04-2015

Giai trinh chenh lech so lieu bao cao Quy 4-2014 va bao cao kiem toan

27-03-2015

Bao cao tai chinh kiem toan nam 2014

24-03-2015


Thu moi Dai hoi dong co dong thuong nien 2015

18-03-2015

Ngay dang ky cuoi cung

13-03-2015

Thong bao, BB, NQ to chuc DHDCD thuong nien 2015

06-03-2015

Giai trinh chenh lech loi nhuan

20-01-2015

Báo cáo quản trị 2014

12-01-2015

BCTC quy 4

20-01-2015


Hinh anh san quang tinh

19-12-2014

BB và NQ họp hội đồng quản trị

15-12-2014

Giải trình số liệu trên báo cáo soát xét 6 tháng 2014

09-12-2014

MỘT SỐ HÌNH ẢNH 23-10-2014

23-10-2014

Điều chỉnh thông tin CMT của Phó TGĐ

24-09-2014

Quyet dinh bo nhiem PTGĐ

16-09-2014

Dang ky thay doi mo hinh va loai BCTC

15-09-2014

thong bo Bac Viet khong la cong ty con

09-09-20114

BB, NQ hop HDQT

03-09-2014

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng 2014

27-08-2014

Bao cao tai chinh soat xet 6 thang

14-08-2014

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2014

11-08-2014


Giai trinh LNST quy 2-2014

01-08-2014

Bao cao tai chinh quy 2-2014

18-07-2014

Bao cao quan tri 6 thang 2014

08-07-2014

Bao cao cua TV HĐQT về tinh hinh hoat dong cua cty, tang von dieu le cong ty Bac Viet (cty con)

14-06-2014

Thong bao xay dung co ban va khai thac mo Tan Phu

05-06-2014

Hình ảnh xây dựng cơ bản và khai thác quặng sắt mỏ Tân Phú của công ty con

04-06-2014

Cong bo cong ty kiem toan BCTC 2014

15-05-2014

Bao cao tai chinh hop nhat quy 1-2014

29-04-2014

Bao cao tien do su dung von

28-04-2014

Giai trinh chenh lech loi nhuan quy 1-2014 so voi quy 1-2013

24-04-2014

Điều lệ sửa đổi lần thứ 6

24-04-2014


Báo cáo tài chính Quý 1-2014

19-04-2014

BB va NQ DHDCD thuong nien 2014

16-04-2014

Bao cao thuong nien 2013

15-04-2014

Đăng ký mua cổ phần của chủ Tịch HĐQT Dương Hữu Hiếu

28-12-2016

Tai lieu dai hoi co dong thuong nien 2014

31-03-2014

Bao cao tai chinh hop nhat kiem toan 2013

31-03-2014

Bao cao tai chinh kiem toan 2013

28-03-2014

Thu moi va chuong trinh hop DHDCD 2014

19-03-2014

BB, NQ HDQT thuc hien gop von tai Bac Viet

05-03-2014

Ngay dang ky cuoi cung DHDCD 2014

26-02-2014

Hình ảnh thân quặng sắt - Công ty Bắc Việt

19-02-2014


Nghi quyet va thong bao chot danh sach hop DHDCD 2014

18-02-2014

Mot so hinh anh tai mo Tan Phu - cty Bac Viet

13-02-2014

bao cao tai chinh hop nhat quy 4-2013

12-02-2014

Giai trinh chenh lech loi nhuan Quy 4-2013 so voi Quy 4-2012

21-01-2014

Bao cao tai chinh quy 4-2014

17-01-2014

Một số hình ảnh tại bãi quặng thô mỏ Tân Phú

11-01-2014

Thay doi mo hinh cong ty va loai bao cao tai chinh

10-01-2014

Một số hình ảnh tại mỏ quặng sắt Tân Phú

09-01-2014

Bao cao quan tri nam 2013

08-01-2014

Thong bao xuat khau quang L4

06-01-2014

Bao cao tai chinh quy 3-2014

20-10-2014


Thông báo ngày đăng kí cuối cùng và NQ HĐQT chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

09-08-2013

BB, NQ tăng vốn điều lệ công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt

25-12-2013

THONG BAO TRIEN KHAI THUC HIEN DU AN BAC VIET

17-12-2013

Thong bao niem yet va luu ky bo sung

26-11-2013

NQ HDQT thay doi thanh vien HDQT

22-11-2013

Thay doi so co phieu co quyen bieu quyet dang luu hanh

21-11-2013

Thay doi dang ky kinh doanh

08-11-2013

NQ HDQT thay doi dang ky kinh doanh

01-11-2013

Thong bao tinh hinh khai thac mo dong

01-11-2013

Đăng ký mua cổ phần của chủ Tịch HĐQT Dương Hữu Hiếu

28-12-2016

Hinh anh tai mo dong Sin ho

01-11-2013

Bao cao ket qua phat hanh CP ra cong chung

29-10-2013

Giai trinh chenh lech loi nhuan Quy 3

25-10-2013

NQ HDQT ve viec cu nguoi nam giu CP cua cong ty tai Cty cp khai khoang luyen kim Bac Viet

24-10-2013

BB, NQ phe duyet phuong an xu ly CP le va CP khong mua het

22-10-2013


Bao cao tai chinh quy 3

17-10-2013

BB, NQ ve viec so huu CP cua Cty CP khai khoang luyen kim Bac VIet

11-10-2013

BB, NQ HDQT ve viec mua lai cty CP khai khoang luyen kim Bac VIet

08-10-2013

Thong bao xuat khau quang sat L3

02-10-2013

thong bao ngay dang ky cuoi cung

13-08-2013

Thong bao phat hanh co phieu ra cong chung

13-08-2013

Ban cao bach phat hanh them tang von

09-08-2013

Giay chung nhan dang ky chao ban co phieu ra cong chung

07-08-2013

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

03-08-2012

Thong bao vv ky hop dong xuat khau quang sat

23-07-2013

bao cao quan tri 6 thang 2013

18-07-2013

Bao cao tai chinh quy 2-2013

17-07-2013

Thong bao xuat khau quang sat

09-07-2013

Cong van cua Bo Cong Thuong 1

09-07-2013


Báo cáo năm đã kiểm toán

23-02-2013

Cong van cua Bo Cong Thuong 2

09-07-2013

Thong bao vv hop tac dau tu cua cong ty CP khoang san Viet - Thai Son

04-07-2013

BB va NQ bo sung nganh nghe

29-06-2013

NQ thong qua ho so phat hanh va phuong an chi tiet phat hanh cp cho co dong

24-06-2013

Thông báo về việc chốt danh sách bổ sung ngành nghề kinh doanh

25-05-2013

TB về việc công ty liên kết - cty Miền Trung được phép thăm dò mỏ đá xây dựng

23-05-2013

cv cho phep tham do mo da-CV UBND tinh Quang Nam

23-05-2013

Hop dong Mien Trung - Duc Hoa-Hop dong lap va thi cong de an

23-05-2013

Thong bao xuat khau quang

15-05-2013

cong van bo cong thuong về việc xuất khẩu quặng sắt

15-05-2013

NQ ve viec thanh lap chi nhanh cong ty tai Da Nang

07-05-2013

NQ HDQT về việc mua đất xây nhà hàng ăn uống

23-04-2013

bao cao tai chinh quy 1

15-04-2013


TB cho danh sách xin ý kiến cổ đông bổ sung ngành nghề

23-05-2013

Nghi quyet HDQT ve viec sua doi quy che quan tri, ky hop dong cong ty kiem toan

08-04-2013

Điều lệ sửa đổi lần thứ 4

29-03-2013

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên T3

21-03-2013

Báo cáo thường niên năm 2012

12-03-2013

thong bao so 155-1

05-03-2013

thong bao so 155-2

05-03-2013

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

05-03-2013

DHM-Báo cáo tài chính đã kiểm toán

26-02-2013

Thông báo ngày 01.02.2013

01-02-2013

Báo cáo tài chính Q4-2012

23-01-2013

Hợp đồng kinh tế(vv giao khoán khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng)

22-01-2013

Biên bản HĐQT vv bán cổ phần tại Công ty CP khoáng sản Việt-Thái Sơn

07-01-2013

BB kiem phieu DHCD thuong nien 2013

20-03-2013


Báo cáo tài chính soát xét 10/02-30/06

16-07-2012

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông

25-08-2012

Nghị quyết hội đồng quản trị số 13 tạm ứng cổ tức

28-07-2012

Báo cáo tài chính Q3-2012

19-10-2012

Thông báo(Vv mua cổ phần của công ty CP Khoáng sản Việt- Thái Sơn)

13-09-2012

Biên bản họp vv thành lập Chi nhánh Quảng Nam

30-08-2013

Thoa thuan hop tac dau tu-2012

21-08-2012

Nghị quyết HĐQT ngày 14.08.2012

14-08-2012

Nghị quyết và biên bản họp HĐQT

30-07-2012


Giải trình mua bán cổ phiếu của công ty CP khoáng sản Việt Thái Sơn

27-09-2012

Bổ sung thuyết minh báo cáo tài chính Q3-2012

30-10-2012

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012

20-07-2012

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012

16-07-2012

Thong Bao_Luu ky va Niem yet CP

12-07-2012

Quyết định niêm yết cổ phiếu

12-07-2012

DHM-Bản cáo bạch

12-07-2012

DHM-BCTC_QII_2012

10-07-2012


Thông báo chốt cổ đông

05-06-2012

Nghị quyết bán cổ phần Việt Thái Sơn

28-12-2012

Biên bản nghị quyết vay vốn ngân hàng 2012

06-08-2012

Kết quả kinh doanh Q2-2012

30-06-2012

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoáng

10-07-2012

DHM-Thong bao chot danh sach co dong de dang ky luu kyT6-2012

05-06-2012

Quy chế quản trị công ty

30-05-2012

GIẤY ỦY QUYỀN Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012

05-05-2012

Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012

05-05-2012


Nghị quyết số 19 bán cổ phần tại công ty Việt Thái Sơn

25-09-2012

Nghị quyết hội động quản trị vv góp vốn thành lập công ty khoáng sản Miền Trung

14-08-2012

Kết quả kinh doanh Q3-2012

30-09-2012

Điều lệ công ty

28-04-2012

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 26.04.2012

26-04-2012

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2.04.2012

02-04-2012

Công văn chấp thuận công ty đại chúng

02-04-2012

Thong bao Chi nhanh Ha Noi 20.3.2012

20-03-2012


Giải trình CLLN báo cáo tài chính quý 4-2020 so với cùng kỳ năm 2019

20/01/2021

Báo cáo tài chính quý 4-2020

20/01/2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

19/01/2021

Nghị quyết HĐQT về việc đầu tư mua đất

19/01/2021

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

18/01/2021

công ty Bắc VIệt và Công ty Hưng phát không còn là công ty liên kết của Công ty

28-12-2020

Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn công ty liên kết và đầu tư mua CP Tisco và Việt Ý

22-12-2020

BB kiểm phiếu lấy ý kiến CĐ bằng văn bản, NQ ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh giá CNCP tại công ty liên kết

21-12-2020

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh giá CNCP tai công ty liên kết

04-12-2020

công văn giải trinh về việc nhắc nhở tuân thủ CBTT

30-11-2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến CĐ bằng văn bản của HOSE

26-11-2020

Công văn nhắc nhở tuân thủ nghĩa vụ CBTT của UBCKNN

26-11-2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến CĐ bằng văn bản của VSD

25-11-2020

Công văn kiểm toán cũ và ký hợp đồng kiểm toán mới

17-11-2020

Thông báo số 21 chốt danh sách về việc lấy ý kiến CD bằng văn bản thay thế thông báo số 20 ngày 10-11-2020

12-11-2020

Thông báo chốt danh sách về việc lấy ý kiến CD bằng văn bản

11-11-2020

Nghị quyết HDQT về việc lấy ý kiến CD bằng văn bản điều chỉnh giá CN CP cty lien ket va ke hoạch vay vốn Vietinbank

11-11-2020

Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông NB Dương Hữu Hiếu

11-11-2020

NQ ĐHĐCĐ va BBKP lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về đề án trông cây

07-11-2020

Thông báo đăng ký giao dịch CĐ NB Dương Hữu Hiếu

22-10-2020

Giải trình CLLN Báo cáo tài chính quý 3-2020 so với cùng kỳ 2019

20-10-2020

Báo cáo tài chính quý 3-2020

20-10-2020

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về đề án trồng cây

20-10-2020

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về đề án trồng cây

20-10-2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng của sở CK TP Hồ Chí Minh

13-10-2020

Bản kê khai thông tin kế toán trưởng mới

10-10-2020

NQ HDQT miễn nhiệm Kế toán trưởng cũ và bổ nhiệm kế toán trưởng mới

08-10-2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của VSD

05-10-2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

29-09-2020

Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

29-09-2020

Cập nhật địa chỉ trụ sở công ty trên đăng ký kinh doanh do thay đổi địa giới hành chính

29-09-2020

Nghi quyet HDQT đề án trồng cây cảnh, cây xanh đô thị

21-09-2020

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn kỳ 6 tháng tiếp theo

04-09-2020

Báo cáo kết quả giao dịch CP của CĐ NB Nguyễn Thị Thục L2

04-09-2020

Thông báo đăng ký giao dịch CP của CĐ NB Nguyễn Thị Thục L2

13-08-2020

Báo cáo kết quả giao dịch của CĐ NB Nguyễn Thị Thục Oanh

12-08-2020

Giải trình CL LN tren báo cáo quý 2 so với Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2020

10-08-2020

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2020

10-08-2020

Nghị quyết HĐQT phương án hạn mức tín dụng NH MB

24-07-2020

Báo cáo tài chính quý 2-2020

20-07-2020

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020

17-07-2020

Công văn giải trình và phương án khắc phục cổ phiếu đưa vào diện cảnh báo

11-07-2020

Nghị quyết HĐQT về việc xin cấp hạn mức NH BIDV

11-07-2020

Thông báo đăng ký giao dịch của cổ đông nội bộ

09-07-2020

Quy chế quản trị công ty

08-07-2020

Điều lệ công ty

08-07-2020

Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2020

07-07-2020

Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

06-07-2020

Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

06-07-2020

Nghị quyết HĐQT triển khai NQ ĐHĐCĐ thường niên 2020

03-07-2020

Báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu

01-07-2020

Biên bản, Nghị quyết DHDCD 2020

30-06-2020

Bổ sung sửa đổi một số Tài liệu trình DHDCD 2020

26-06-2020

Tài liệu DHDCD thường niên 2020 sửa đổi, bổ sung ngày 19.6.2020

20-06-2020

Tài liệu DHDCD thường niên 2020 bổ sung

16-06-2020

Tài liệu DHDCD thường niên 2020

15-06-2020

Thông báo mời họp DHDCD thuong nien

12-06-2020

Báo cáo thường niên 2019

13-06-2020

Công văn của Sở nhắc nhở CB BCTC KT 2019

04-06-2020

Công văn hủy ds người sở hữu ngày 20-3-2020 và thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ của VSD

02-06-2020

Giải trình CLLN sau thuế BCTC đã kiểm toán 2019 so với 2018

30-05-2020

Giải trình Ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính 2019

29-05-2020

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính 2019

29-05-2020

Báo cáo tài chính kiểm toán 2019

29-05-2020

Thông báo hủy ngày ĐKCC (20-3) và thông báo ngày đăng ký cuối cùng Hop ĐHĐCĐ 04-6-2020

26-05-2020

Nghị quyết HĐQT chấm dứt hoạt động chi nhánh Thái Nguyên

22-05-2020

Công văn hủy danh sách sở hữu Chứng khoán ngày 20-3-2020 của TTLK

20-05-2020

Công văn bổ sung thông tin tại NQ HĐQT ngày 12/5/2020

15-05-2020

Công văn hủy ngày đăng ký thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ trước khi xin gia hạn, Nghị quyết chốt danh sách và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020, Thông báo.

13-05-2020

Công văn bổ sung thông tin trên báo cáo quản trị bán niên và báo cáo quản trị năm 2019

06-05-2020

Báo cáo kết quả giao dịch người liên quan Nguyễn Thị Thanh Bình

06-05-2020

Báo cáo tài chính quý 1-2020

20-04-2020

Công văn chấp thuận gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2020 của Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Thái Nguyên

16-04-2020

Thông báo giao dịch của người liên quan Nguyễn thị Thanh Bình

16-04-2020

Báo cáo kết quả giao dịch của người liên quan

13-04-2020

CBTT thay đổi công ty kiểm toán mới cho BCTC 2019

04-04-2020

Công văn đươc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2020

01-04-2020

Công văn đươc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính của Ủy ban

30-03-2020

Công văn xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính

28-03-2020

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2020

26-03-2020

Thông báo đăng ký giao dịch CP của người liên quan L2

20-03-2020

Báo cáo kết quả giao dịch CP của người liên quan

20-03-2020

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

05-03-2020

Thông báo chốt danh sách ĐHĐCĐ của Sở CK HCM

27-02-2020

Thông báo chốt danh sách ĐHĐCĐ

18-02-2020

Thông báo giao dịch của người liên quan của người nội bộ

13-02-2020

Nghị quyết và thông báo chốt danh sách ĐHĐCĐ

10-02-2020

Báo cáo quản trị năm 2019

22-01-2020

Giải trình CLLN tại Báo cáo tài chính quý 4-2019 so với cùng kỳ năm 2018

20-01-2020

Báo cáo tài chính quý 4-2019

20-01-2020

Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm Phó tổng giám đốc và ký phụ lục hợp đồng thuê trụ sở CN HCM

14-01-2020

Nghị quyết HĐQT thoái vốn tại công ty Miền Trung

07-11-2019

Giải trình CLLN Báo cáo tài chính quý 3-2019 so với cùng kỳ 2018

19-10-2019

Báo cáo tài chính quý 3-2019

19-10-2019

công văn đính chính Nghị quyết HĐQT

17-10-2019

Nghị quyết HĐQT thay đổi người đứng đầu CNTN và đề xuất vay VIetinbank

14-10-2019

Công văn xử lý vi phạm về thuế

07-10-2019

Nghị quyết hội đồng quản trị miễn nhiệm TV. HĐQT

19-09-2019

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng 6 tháng tiếp theo

05-09-2019

Giải trình CL báo cáo bán niên soát xét 2019 so với BCTC bán niên soát xét 2018

15-08-2019

Giải trình CL báo cáo quý 2 so với Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2019

15-08-2019

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2019

14-08-2019

Thông báo và đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 28 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

01-08-2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ tại TP Vũng Tàu

31-07-2019

công văn đính chính BB và nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

31-07-2019

Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2019

30-07-2019

Giải trinh CLLN Báo cáo tài chính quý 2-2019 so với cùng kỳ

20-07-2019

Báo cáo tài chính quý 2-2019

20-07-2019

BB kiểm phiếu và NQ ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản thay đổi địa chỉ công ty

11-07-2019

CBTT bổ sung thông tin trên báo cáo quản trị 2018

08-07-2019

CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông băng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

20-06-2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Sở GDCK Hồ Chí Minh

12-06-2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của VSD

07-06-2019

Công văn bổ sung thông tin trên Thông báo chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông thay đổi địa chỉ công ty

05-06-2019

Thông báo chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông thay đổi địa chỉ công ty

27-05-2019

CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

27-05-2019

Nghị quyết hội đồng quản trị thanh lý tài sản, thay đổi địa chỉ công ty, lựa chọn đơn vị kiểm toán và hạn mức Ngân hàng MSB

24-05-2019

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về việc CBTT không đúng thời hạn của Nghị quyết HĐQT

17-05-2019

Nghị quyết hội đồng quản trị về việc đề xuất hạn mức

11-05-2019

Giải trình CLLN Báo cáo tài chính quý 1-2019 so với cùng kỳ 2018

19-04-2019

Báo cáo tài chính quý 1-2019

19-04-2019

Công văn các quyết định cưỡng chế thuế

18-04-2019

Báo cáo thường niên 2018

04-04-2019

Báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành ra công chúng

03-04-2019

Biên Ban, NQ ĐHĐCĐ 2019

30-03-2019

Bổ sung, sửa đổi tài liệu ĐHĐCĐ 2019

28-03-2019

Giải trình một số chỉ tiêu BCTC Q4-2018 so với BCTC kiểm toán năm 2018

20-03-2019

Giải trình CLLNST BCTC kiểm toán năm 2018 so với 2017

20-03-2019

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

20-03-2019

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

18-03-2019

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ thu được từ đợt phát hành

05-03-2019

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

05-03-2019

Nghị quyết họp hội đồng quản trị và thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ 2019

31-01-2019

Giải trình CLLN sau thuế quý IV -2018 si với cùng kỳ năm 2017

21-01-2019

Báo cáo tài chính quý IV -2018

19-01-2019

Báo cáo quản trị năm 2018

09-01-2019

Nghị quyết HĐQT ký phụ lục hợp đồng giảm diện tích thuê trụ sở CN HCM và thông báo địa chỉ mới CNHN

09-01-2019

Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm P. TGĐ

27-12-2018

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do thay đổi tên công ty

02-11-2018

Nghị quyết thanh lý hợp đồng thuê đất

31-10-2018

Đính chính báo cáo tài chính Quý 3 và Giải trình CLLN Báo cáo tài chính quý 3-2018 so với cùng kỳ 2017

22-10-2018

Giải trình CLLN Báo cáo tài chính quý 3-2018 so với cùng kỳ 2017

19-10-2018

Báo cáo tài chính quý 3-2018

19-10-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị thay đổi logo và bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

26-09-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị hạn mức ngân hàng Vietibank

07-09-2018

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng

05-09-2018

Điều lệ sau khi đổi lại tên công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản DƯơng Hiếu

17-08-2018

Giải trình CLLN Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 so với cùng kỳ năm 2017

13-08-2018

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018

13-08-2018

Nghi quyết hội đồng quản trị đề nghị cấp hạn mức tại Lienviet Post bank

07-08-2018


Thông báo thay đổi tên công ty và mẫu dấu

04-08-2018

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 27

02-08-2018

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2018

30-07-2018

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

21-07-2018

Giải trình CLLN quý 2-2018 so với cùng kỳ 2017

20-07-2018

Báo cáo tài chính quý 2-2018

20-07-2018

Công văn về việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát

20-07-2018

Biên bản họp thành viên ban kiểm soát từ nhiệm

20-07-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị về hạn mức ngân hàng MB

07-07-2018

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán

03-07-2018

Lựa chọn đơn vị kiểm toán và bổ nhiệm giám đốc phụ trách mảng đá, thiết bị vệ sinh

30-06-2018

tờ trình , tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

28-06-2018

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 4

11-06-2018

Thông báo chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông

06-06-2018

Nghi quyết hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông chuyển lại tên công ty cũ

05-06-2018

Quy chế công ty năm 2018

29-05-2018

Điều lệ công ty năm 2018

29-05-2018

Thông báo thay đổi tên công ty và mẫu dấu

25-05-2018

Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 26 (đổi tên công ty và chi tiết mã hàng )

24-05-2018


Biên bản, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

19-05-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị hạn mức thấu chi ngân hàng MB

10-05-2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

07-05-2018

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

03-05-2018

Báo cáo thường niên

20-04-2018

Giải trình CL LNST Báo cáo tài chính quý 1-2018 so với quý 1-2017

20-04-2018

Báo cáo tài chính quý 1-2018

20-04-2018

Thông báo ngày giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

18-04-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị điều chỉnh diện tích thuê VP Hồ Chí Minh

18-04-2018

Báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn

14-04-2018

Giấy đăng ký ngày giao dịch cổ phiếu bổ sung

13-04-2018

Quyết định thay đổi niêm yết

11-04-2018

Nghị quyết họp HDQT tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

06-04-2018

Thông báo chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

07-04-2018

giay chung nhan dang ky chung khoan sau khi tang von

29-03-2018

công văn lưu ý ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính

29-03-2018

Gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên

28-03-2018

Báo cáo tài chính kiểm toán 2017

27-03-2018

Đăng ký kinh doanh lần thứ 25 sau khi tăng vốn

27-03-2018


giải trình LNST năm 2017 so với 2016

27-03-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị thay đổi ĐKKD và niêm yết bổ sung

19-03-2018

giải trình CL so lieu bao cao quý 4/2017 so voi bao cáo kiem toán 2017

27-03-2018

báo cáo kiểm toán vốn

27-03-2018

Thư xác nhận số dư kết thúc đợt phát hành

12-03-2018

Đính chính thông tin trên báo cáo phát hành cổ phiếu

12-03-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị

12-03-2018

Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

06-03-2018

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng

06-03-2018

Đính chính thông tin trên dự kiến danh sách phân phối cổ phần do cổ đông hiện hữu không mua hết

02-03-2018

Giải trình CLLN Báo cáo tài chính quý 4-2017 so với cùng kỳ 2016

20-01-2018

Nghị quyết HĐQT xử lý CP cổ đông hiện hữu không mua hết

02-03-2018

Báo cáo quản trị năm 2017

30-01-2018

Báo cáo tài chính quý 4-2017

20-01-2018

2018

18-01-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị bán cổ phần nắm giữ tại Tổng công ty thép

16-01-2018