Cổ đông


Nghi quyết hội đồng quản trị đề nghị cấp hạn mức tại Lienviet Post bank

07-08-2018


Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 27

02-08-2018


Biên bản, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

19-05-2018


Nghị quyết hội đồng quản trị bán cổ phần nắm giữ tại Tổng công ty thép

16-01-2018


Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

18-03-2019

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ thu được từ đợt phát hành

05-03-2019

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

05-03-2019

Nghị quyết họp hội đồng quản trị và thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ 2019

31-01-2019

Giải trình CLLN sau thuế quý IV -2018 si với cùng kỳ năm 2017

21-01-2019

Báo cáo tài chính quý IV -2018

19-01-2019

Báo cáo quản trị năm 2018

09-01-2019

Nghị quyết HĐQT ký phụ lục hợp đồng giảm diện tích thuê trụ sở CN HCM và thông báo địa chỉ mới CNHN

09-01-2019

Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm P. TGĐ

27-12-2018

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do thay đổi tên công ty

02-11-2018

Nghị quyết thanh lý hợp đồng thuê đất

31-10-2018

Đính chính báo cáo tài chính Quý 3 và Giải trình CLLN Báo cáo tài chính quý 3-2018 so với cùng kỳ 2017

22-10-2018

Giải trình CLLN Báo cáo tài chính quý 3-2018 so với cùng kỳ 2017

19-10-2018

Báo cáo tài chính quý 3-2018

19-10-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị thay đổi logo và bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

26-09-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị hạn mức ngân hàng Vietibank

07-09-2018

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng

05-09-2018

Điều lệ sau khi đổi lại tên công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản DƯơng Hiếu

17-08-2018

Giải trình CLLN Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 so với cùng kỳ năm 2017

13-08-2018

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018

13-08-2018

Nghi quyết hội đồng quản trị đề nghị cấp hạn mức tại Lienviet Post bank

07-08-2018


Thông báo thay đổi tên công ty và mẫu dấu

04-08-2018

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 27

02-08-2018

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2018

30-07-2018

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

21-07-2018

Giải trình CLLN quý 2-2018 so với cùng kỳ 2017

20-07-2018

Báo cáo tài chính quý 2-2018

20-07-2018

Công văn về việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát

20-07-2018

Biên bản họp thành viên ban kiểm soát từ nhiệm

20-07-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị về hạn mức ngân hàng MB

07-07-2018

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán

03-07-2018

Lựa chọn đơn vị kiểm toán và bổ nhiệm giám đốc phụ trách mảng đá, thiết bị vệ sinh

30-06-2018

tờ trình , tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

28-06-2018

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 4

11-06-2018

Thông báo chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông

06-06-2018

Nghi quyết hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông chuyển lại tên công ty cũ

05-06-2018

Quy chế công ty năm 2018

29-05-2018

Điều lệ công ty năm 2018

29-05-2018

Thông báo thay đổi tên công ty và mẫu dấu

25-05-2018

Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 26 (đổi tên công ty và chi tiết mã hàng )

24-05-2018


Biên bản, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

19-05-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị hạn mức thấu chi ngân hàng MB

10-05-2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

07-05-2018

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

03-05-2018

Báo cáo thường niên

20-04-2018

Giải trình CL LNST Báo cáo tài chính quý 1-2018 so với quý 1-2017

20-04-2018

Báo cáo tài chính quý 1-2018

20-04-2018

Thông báo ngày giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

18-04-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị điều chỉnh diện tích thuê VP Hồ Chí Minh

18-04-2018

Báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn

14-04-2018

Giấy đăng ký ngày giao dịch cổ phiếu bổ sung

13-04-2018

Quyết định thay đổi niêm yết

11-04-2018

Nghị quyết họp HDQT tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

06-04-2018

Thông báo chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

07-04-2018

giay chung nhan dang ky chung khoan sau khi tang von

29-03-2018

công văn lưu ý ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính

29-03-2018

Gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên

28-03-2018

Báo cáo tài chính kiểm toán 2017

27-03-2018

Đăng ký kinh doanh lần thứ 25 sau khi tăng vốn

27-03-2018


giải trình LNST năm 2017 so với 2016

27-03-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị thay đổi ĐKKD và niêm yết bổ sung

19-03-2018

giải trình CL so lieu bao cao quý 4/2017 so voi bao cáo kiem toán 2017

27-03-2018

báo cáo kiểm toán vốn

27-03-2018

Thư xác nhận số dư kết thúc đợt phát hành

12-03-2018

Đính chính thông tin trên báo cáo phát hành cổ phiếu

12-03-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị

12-03-2018

Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

06-03-2018

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng

06-03-2018

Đính chính thông tin trên dự kiến danh sách phân phối cổ phần do cổ đông hiện hữu không mua hết

02-03-2018

Giải trình CLLN Báo cáo tài chính quý 4-2017 so với cùng kỳ 2016

20-01-2018

Nghị quyết HĐQT xử lý CP cổ đông hiện hữu không mua hết

02-03-2018

Báo cáo quản trị năm 2017

30-01-2018

Báo cáo tài chính quý 4-2017

20-01-2018

2018

18-01-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị bán cổ phần nắm giữ tại Tổng công ty thép

16-01-2018


Nghị quyết hội đồng quản trị bán cổ phần tại Tong cong ty thep VN

16-01-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị cấn trừ công nợ mua căn hộ

29-12 -2017

quyet dinh xu ly vi pham hanh chinh

29-12 -2017

Thong bao phat hanh co phieu ra cong chung

15-12 -2017

Nghị quyết và thông báo ngày đăng ký cuối cùng

15-12 -2017

Bản cáo bạch đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

15-12 -2017

Giấy chứng nhận chấp thuận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

15-12 -2017

Nghi quyết thế chấp tài sản

28-11 -2017

Giải trình chậm công bố Thông tin

20-11 -2017

Nghị quyết Hội đồng quản trị hạn mức tín dụng

13-11 -2017

Các khoản vay trên 40% so vơi vốn chủ sở hữu

11-11 -2017

Nghị quyết Hội đồng quản trị

07-11 -2017

Giải trình chậm công bố thông tin

02-11 -2017


NQ họp HĐQT thoái vốn

23-10 -2017

Giải trình CLLNST quý 3-2017 so với cùng kỳ

20-10 -2017

Báo cáo tài chính quý 3-2017

20-10 -2017

Đính chính báo cáo quản trị năm 2016

18-10 -2017

CBTT hợp đồng lớn ký tháng 11 và 12 /2016

18-10 -2017

NQ HDQT thông qua việc góp vốn vào Cty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt

13-9 -2017

NQ HDQT thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án chi tiết sử dụng vốn thu được

31-8 -2017

Giải trình CLLN báo cáo soát xét 2017 so với 2016

30-8 -2017

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 24

08-8 -2017

Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng

03-8 -2017

BB, NQ HDQT bãi nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng

02-8 -2017

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017

25-7-2017


CBTT Tổng giá trị các khoản vay đạt trên 30% vốn chủ sở hữu

21-7-2017

Giải trình CLLN Báo cáo tài chính quý 2-2017 so với cùng kỳ 2016

17-7-2017

Báo cáo tài chính quý 2-2017

17-7-2017

BB, NQ họp Hội đồng quản trị ký hợp đồng công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2017

25-05-2017

Giải trình doanh thu quý 4/2016

17-05-2017

Đính chính số liệu quý 1/2017

21-04-2017

Giải trình CLLN quý 1/2017 so với quý 1/2016

20-04-2017

Báo cáo tài chính quý 1/2017

18-04-2017

Điều lệ công ty thông qua ngày 04/4/2017

14-04-2017

Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 23

13-04-2017

BB, NQ họp hội đồng quản trị

11-04-2017

Báo cáo thường niên 2016

10-04-2017


Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

05-04-2017

Biên bản họp và danh sách ứng viên thành viên HĐQT và BKS

31-03-2017

GTCLLNST năm 2016 so với năm 2015

27-03-2017

GTCL số liệu quý 4/2016 so với BCTC kiểm toán năm 2016

27-03-2017

Tài liệu Họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

24-03-2017

Báo cáo tài chính năm 2016

20-03-2017

Thư mời cổ đông, ngày cập nhật 08/03/2017

08/03/2017

BB NQ & TB họp ĐHĐCĐ 2017

10-02-2017

Giải trình chênh lệch lợi nhuận

24-01-2017

Báo cáo tài chính quý IV - 2016

20-01-2017

Giao dịch của ông Dương Hữu Hiếu

24-01-2017

Báo cáo quản trị 2016

20-01-2017


Đăng ký mua cổ phần của chủ Tịch HĐQT Dương Hữu Hiếu

28-12-2016

Đăng ký kinh doanh lần thứ 22

11-11-2016

Quyết định thay đổi cổ phiếu niêm yết

02-11-2016

Thông báo thay đổi cổ phiếu niêm yết

02-11-2016

Ngày đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung

02-11-2016

CBTT T. BKS từ chức và từ nhiệm TV. BKS

26-10-2016

Báo cáo tài chính quý 3-2016

20-10-2016

BB, NQ họp HĐQT thành lập cty CP Startup Holding Á Châu

13-10-2016

Thay đổi số lượng CP đang lưu hành

11-10-2016

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

11-10-2016

Giải trình CLNN BCTC bán niên 2016 so với bán niên 2015

06-10-2016

Ngày đăng ký cuối cùng

27-09-2016


CBTT phát hành cổ phiếu trả cổ tức

19-09-2016

Thông báo chốt danh sách thực hiện quyền

19-09-2016

BB, NQ HDQT bổ nhiệm Phó TGĐ

13-09-2016

BB, NQ HDQT phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu

06-09-2016

Giải trình CL số liệu giữa BCTQ bán niên và BCTC quý 2/2016

15-08-2016

Báo cáo tài chính bán niên 2016

15-08-2016

BB, NQ họp HĐQT khắc dấu

06-08-2016

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2016

19-07-2016

BB va NQ họp HĐQT

01-08-2016

Giải trình CLLN qúy 2-2016 so với qúy 2-2015

18/07/2016

Báo cáo tài chính quý 2-2016

18-07-2016


CBTT ký hợp đồng với công ty kiểm toán

31-05-2016

BB họp HDQT

30-05-2016

BB, NQ họp bãi nhiệm TV HĐQT

09-05-2016

Quy chế quản trị

09-05-2016

Điều lệ sửa đổi

09-05-2016

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 21

04-05-2016

BB, NQ họp Hội đồng quản trị

28-04-2016

Giải trình CLLN quý 1 so với cùng kỳ và đính chính báo cáo tài chính Q 1/2016

20-04-2016

BB, NQ ĐHĐCĐ thường niên 2016

20-04-2016

Báo cáo tài chính quý 1

14-04-2016

Báo cáo thường niên 2015

13-04-2016

Quy chế bầu cử ,mẫu ứng cử, đề cử TV BKS

11-04-2016


Mẫu giấy ủy quyền và Đăng ký họp ĐHĐCĐ 2016

11-04-2016

Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2016

08-04-2016

Đính chính số liệu BCTC 2015

30-03-2016

Giải trình CLLN trên BC Quý 4 và BCTC năm 2015 kiểm toán

29-03-2016

Báo cáo tài chính năm 2015

28-03-2016

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016

27-03-2016

Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông NB Trần Thi Thịnh

25-03-2016

TB giao dich cổ đông Trần Thị Thịnh

16-03-2016

Thông báo chốt danh sách ĐHĐCĐ

29-02-2016

Giải trình CLLN quý 4/2015 so với quý 4/2014

21-01-2016

Báo cáo tài chính quý 4-2015

20-01-2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015

07-01-2016


BB, NQ họp HĐQT bầu, bãi nhiệm TV HĐQT và Phó TGĐ

29-12-2015

Thoái vốn một phần tại công ty Miền Trung

04-12-2015

Hình ảnh mỏ quặng sắt Tân Phú

26-11-2015

Hoat dong KD thiet bi dien Siemens tai CN Da Nang

24-11-2015

BB, NQ hop HDQT mua thêm CP tại công ty Bắc Việt

03-11-2015

Giải trình CLLN quý 3

22-10-2015

Báo cáo tài chính quý 3

16-10-2015

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2015

14-08-2015


giai trinh chenh lech LN quy 2

13-08-2015

Bao cao tai chinh quy 2-2015

20-07-2015

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2015

06-07-2015

Ký hợp đồng kiểm toán

22-06-2015

Biên Bản, nghị quyết họp HĐQT

19-06-2015

Biên Bản, nghị quyết DHDCD 2015

05-06-2015

BC DHDCD L2 va thong bao L3

20-05-2015

Giai trinh chenh lech LN quy 1

05-05-2015


Bao cao ket qua hop va thong bao moi hop L2

21-04-2015

Bao cao tai chinh Quy 1

20-04-2015

Mau uy quyen va Dang ky hop

03-04-2015

Thong bao thay doi dia diem to chuc DHĐCĐ 2015

03-04-2015

Bao cao thuong nien 2014

01-04-2015

Giai trinh chenh lech so lieu bao cao Quy 4-2014 va bao cao kiem toan

27-03-2015

Bao cao tai chinh kiem toan nam 2014

24-03-2015


Thu moi Dai hoi dong co dong thuong nien 2015

18-03-2015

Ngay dang ky cuoi cung

13-03-2015

Thong bao, BB, NQ to chuc DHDCD thuong nien 2015

06-03-2015

Giai trinh chenh lech loi nhuan

20-01-2015

Báo cáo quản trị 2014

12-01-2015

BCTC quy 4

20-01-2015


Hinh anh san quang tinh

19-12-2014

BB và NQ họp hội đồng quản trị

15-12-2014

Giải trình số liệu trên báo cáo soát xét 6 tháng 2014

09-12-2014

MỘT SỐ HÌNH ẢNH 23-10-2014

23-10-2014

Điều chỉnh thông tin CMT của Phó TGĐ

24-09-2014

Quyet dinh bo nhiem PTGĐ

16-09-2014

Dang ky thay doi mo hinh va loai BCTC

15-09-2014

thong bo Bac Viet khong la cong ty con

09-09-20114

BB, NQ hop HDQT

03-09-2014

Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng 2014

27-08-2014

Bao cao tai chinh soat xet 6 thang

14-08-2014

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2014

11-08-2014


Giai trinh LNST quy 2-2014

01-08-2014

Bao cao tai chinh quy 2-2014

18-07-2014

Bao cao quan tri 6 thang 2014

08-07-2014

Bao cao cua TV HĐQT về tinh hinh hoat dong cua cty, tang von dieu le cong ty Bac Viet (cty con)

14-06-2014

Thong bao xay dung co ban va khai thac mo Tan Phu

05-06-2014

Hình ảnh xây dựng cơ bản và khai thác quặng sắt mỏ Tân Phú của công ty con

04-06-2014

Cong bo cong ty kiem toan BCTC 2014

15-05-2014

Bao cao tai chinh hop nhat quy 1-2014

29-04-2014

Bao cao tien do su dung von

28-04-2014

Giai trinh chenh lech loi nhuan quy 1-2014 so voi quy 1-2013

24-04-2014

Điều lệ sửa đổi lần thứ 6

24-04-2014


Báo cáo tài chính Quý 1-2014

19-04-2014

BB va NQ DHDCD thuong nien 2014

16-04-2014

Bao cao thuong nien 2013

15-04-2014

Đăng ký mua cổ phần của chủ Tịch HĐQT Dương Hữu Hiếu

28-12-2016

Tai lieu dai hoi co dong thuong nien 2014

31-03-2014

Bao cao tai chinh hop nhat kiem toan 2013

31-03-2014

Bao cao tai chinh kiem toan 2013

28-03-2014

Thu moi va chuong trinh hop DHDCD 2014

19-03-2014

BB, NQ HDQT thuc hien gop von tai Bac Viet

05-03-2014

Ngay dang ky cuoi cung DHDCD 2014

26-02-2014

Hình ảnh thân quặng sắt - Công ty Bắc Việt

19-02-2014


Nghi quyet va thong bao chot danh sach hop DHDCD 2014

18-02-2014

Mot so hinh anh tai mo Tan Phu - cty Bac Viet

13-02-2014

bao cao tai chinh hop nhat quy 4-2013

12-02-2014

Giai trinh chenh lech loi nhuan Quy 4-2013 so voi Quy 4-2012

21-01-2014

Bao cao tai chinh quy 4-2014

17-01-2014

Một số hình ảnh tại bãi quặng thô mỏ Tân Phú

11-01-2014

Thay doi mo hinh cong ty va loai bao cao tai chinh

10-01-2014

Một số hình ảnh tại mỏ quặng sắt Tân Phú

09-01-2014

Bao cao quan tri nam 2013

08-01-2014

Thong bao xuat khau quang L4

06-01-2014

Bao cao tai chinh quy 3-2014

20-10-2014


Thông báo ngày đăng kí cuối cùng và NQ HĐQT chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

09-08-2013

BB, NQ tăng vốn điều lệ công ty CP khai khoáng luyện kim Bắc Việt

25-12-2013

THONG BAO TRIEN KHAI THUC HIEN DU AN BAC VIET

17-12-2013

Thong bao niem yet va luu ky bo sung

26-11-2013

NQ HDQT thay doi thanh vien HDQT

22-11-2013

Thay doi so co phieu co quyen bieu quyet dang luu hanh

21-11-2013

Thay doi dang ky kinh doanh

08-11-2013

NQ HDQT thay doi dang ky kinh doanh

01-11-2013

Thong bao tinh hinh khai thac mo dong

01-11-2013

Đăng ký mua cổ phần của chủ Tịch HĐQT Dương Hữu Hiếu

28-12-2016

Hinh anh tai mo dong Sin ho

01-11-2013

Bao cao ket qua phat hanh CP ra cong chung

29-10-2013

Giai trinh chenh lech loi nhuan Quy 3

25-10-2013

NQ HDQT ve viec cu nguoi nam giu CP cua cong ty tai Cty cp khai khoang luyen kim Bac Viet

24-10-2013

BB, NQ phe duyet phuong an xu ly CP le va CP khong mua het

22-10-2013


Bao cao tai chinh quy 3

17-10-2013

BB, NQ ve viec so huu CP cua Cty CP khai khoang luyen kim Bac VIet

11-10-2013

BB, NQ HDQT ve viec mua lai cty CP khai khoang luyen kim Bac VIet

08-10-2013

Thong bao xuat khau quang sat L3

02-10-2013

thong bao ngay dang ky cuoi cung

13-08-2013

Thong bao phat hanh co phieu ra cong chung

13-08-2013

Ban cao bach phat hanh them tang von

09-08-2013

Giay chung nhan dang ky chao ban co phieu ra cong chung

07-08-2013

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

03-08-2012

Thong bao vv ky hop dong xuat khau quang sat

23-07-2013

bao cao quan tri 6 thang 2013

18-07-2013

Bao cao tai chinh quy 2-2013

17-07-2013

Thong bao xuat khau quang sat

09-07-2013

Cong van cua Bo Cong Thuong 1

09-07-2013


Báo cáo năm đã kiểm toán

23-02-2013

Cong van cua Bo Cong Thuong 2

09-07-2013

Thong bao vv hop tac dau tu cua cong ty CP khoang san Viet - Thai Son

04-07-2013

BB va NQ bo sung nganh nghe

29-06-2013

NQ thong qua ho so phat hanh va phuong an chi tiet phat hanh cp cho co dong

24-06-2013

Thông báo về việc chốt danh sách bổ sung ngành nghề kinh doanh

25-05-2013

TB về việc công ty liên kết - cty Miền Trung được phép thăm dò mỏ đá xây dựng

23-05-2013

cv cho phep tham do mo da-CV UBND tinh Quang Nam

23-05-2013

Hop dong Mien Trung - Duc Hoa-Hop dong lap va thi cong de an

23-05-2013

Thong bao xuat khau quang

15-05-2013

cong van bo cong thuong về việc xuất khẩu quặng sắt

15-05-2013

NQ ve viec thanh lap chi nhanh cong ty tai Da Nang

07-05-2013

NQ HDQT về việc mua đất xây nhà hàng ăn uống

23-04-2013

bao cao tai chinh quy 1

15-04-2013


TB cho danh sách xin ý kiến cổ đông bổ sung ngành nghề

23-05-2013

Nghi quyet HDQT ve viec sua doi quy che quan tri, ky hop dong cong ty kiem toan

08-04-2013

Điều lệ sửa đổi lần thứ 4

29-03-2013

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên T3

21-03-2013

Báo cáo thường niên năm 2012

12-03-2013

thong bao so 155-1

05-03-2013

thong bao so 155-2

05-03-2013

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

05-03-2013

DHM-Báo cáo tài chính đã kiểm toán

26-02-2013

Thông báo ngày 01.02.2013

01-02-2013

Báo cáo tài chính Q4-2012

23-01-2013

Hợp đồng kinh tế(vv giao khoán khai thác, chế biến và kinh doanh đá xây dựng)

22-01-2013

Biên bản HĐQT vv bán cổ phần tại Công ty CP khoáng sản Việt-Thái Sơn

07-01-2013

BB kiem phieu DHCD thuong nien 2013

20-03-2013


Báo cáo tài chính soát xét 10/02-30/06

16-07-2012

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông

25-08-2012

Nghị quyết hội đồng quản trị số 13 tạm ứng cổ tức

28-07-2012

Báo cáo tài chính Q3-2012

19-10-2012

Thông báo(Vv mua cổ phần của công ty CP Khoáng sản Việt- Thái Sơn)

13-09-2012

Biên bản họp vv thành lập Chi nhánh Quảng Nam

30-08-2013

Thoa thuan hop tac dau tu-2012

21-08-2012

Nghị quyết HĐQT ngày 14.08.2012

14-08-2012

Nghị quyết và biên bản họp HĐQT

30-07-2012


Giải trình mua bán cổ phiếu của công ty CP khoáng sản Việt Thái Sơn

27-09-2012

Bổ sung thuyết minh báo cáo tài chính Q3-2012

30-10-2012

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012

20-07-2012

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012

16-07-2012

Thong Bao_Luu ky va Niem yet CP

12-07-2012

Quyết định niêm yết cổ phiếu

12-07-2012

DHM-Bản cáo bạch

12-07-2012

DHM-BCTC_QII_2012

10-07-2012


Thông báo chốt cổ đông

05-06-2012

Nghị quyết bán cổ phần Việt Thái Sơn

28-12-2012

Biên bản nghị quyết vay vốn ngân hàng 2012

06-08-2012

Kết quả kinh doanh Q2-2012

30-06-2012

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoáng

10-07-2012

DHM-Thong bao chot danh sach co dong de dang ky luu kyT6-2012

05-06-2012

Quy chế quản trị công ty

30-05-2012

GIẤY ỦY QUYỀN Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012

05-05-2012

Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012

05-05-2012


Nghị quyết số 19 bán cổ phần tại công ty Việt Thái Sơn

25-09-2012

Nghị quyết hội động quản trị vv góp vốn thành lập công ty khoáng sản Miền Trung

14-08-2012

Kết quả kinh doanh Q3-2012

30-09-2012

Điều lệ công ty

28-04-2012

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 26.04.2012

26-04-2012

Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2.04.2012

02-04-2012

Công văn chấp thuận công ty đại chúng

02-04-2012

Thong bao Chi nhanh Ha Noi 20.3.2012

20-03-2012


Công văn đươc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2020

01-04-2020

Công văn đươc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính của Ủy ban

30-03-2020

Công văn xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính

28-03-2020

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2020

26-03-2020

Thông báo đăng ký giao dịch CP của người liên quan L2

20-03-2020

Báo cáo kết quả giao dịch CP của người liên quan

20-03-2020

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

05-03-2020

Thông báo chốt danh sách ĐHĐCĐ của Sở CK HCM

27-02-2020

Thông báo chốt danh sách ĐHĐCĐ

18-02-2020

Thông báo giao dịch của người liên quan của người nội bộ

13-02-2020

Nghị quyết và thông báo chốt danh sách ĐHĐCĐ

10-02-2020

Báo cáo quản trị năm 2019

22-01-2020

Giải trình CLLN tại Báo cáo tài chính quý 4-2019 so với cùng kỳ năm 2018

20-01-2020

Báo cáo tài chính quý 4-2019

20-01-2020

Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm Phó tổng giám đốc và ký phụ lục hợp đồng thuê trụ sở CN HCM

14-01-2020

Nghị quyết HĐQT thoái vốn tại công ty Miền Trung

07-11-2019

Giải trình CLLN Báo cáo tài chính quý 3-2019 so với cùng kỳ 2018

19-10-2019

Báo cáo tài chính quý 3-2019

19-10-2019

công văn đính chính Nghị quyết HĐQT

17-10-2019

Nghị quyết HĐQT thay đổi người đứng đầu CNTN và đề xuất vay VIetinbank

14-10-2019

Công văn xử lý vi phạm về thuế

07-10-2019

Nghị quyết hội đồng quản trị miễn nhiệm TV. HĐQT

19-09-2019

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng 6 tháng tiếp theo

05-09-2019

Giải trình CL báo cáo bán niên soát xét 2019 so với BCTC bán niên soát xét 2018

15-08-2019

Giải trình CL báo cáo quý 2 so với Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2019

15-08-2019

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2019

14-08-2019

Thông báo và đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 28 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

01-08-2019

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ tại TP Vũng Tàu

31-07-2019

công văn đính chính BB và nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

31-07-2019

Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng năm 2019

30-07-2019

Giải trinh CLLN Báo cáo tài chính quý 2-2019 so với cùng kỳ

20-07-2019

Báo cáo tài chính quý 2-2019

20-07-2019

BB kiểm phiếu và NQ ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản thay đổi địa chỉ công ty

11-07-2019

CBTT bổ sung thông tin trên báo cáo quản trị 2018

08-07-2019

CBTT tài liệu lấy ý kiến cổ đông băng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

20-06-2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Sở GDCK Hồ Chí Minh

12-06-2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của VSD

07-06-2019

Công văn bổ sung thông tin trên Thông báo chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông thay đổi địa chỉ công ty

05-06-2019

Thông báo chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông thay đổi địa chỉ công ty

27-05-2019

CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2019

27-05-2019

Nghị quyết hội đồng quản trị thanh lý tài sản, thay đổi địa chỉ công ty, lựa chọn đơn vị kiểm toán và hạn mức Ngân hàng MSB

24-05-2019

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về việc CBTT không đúng thời hạn của Nghị quyết HĐQT

17-05-2019

Nghị quyết hội đồng quản trị về việc đề xuất hạn mức

11-05-2019

Giải trình CLLN Báo cáo tài chính quý 1-2019 so với cùng kỳ 2018

19-04-2019

Báo cáo tài chính quý 1-2019

19-04-2019

Công văn các quyết định cưỡng chế thuế

18-04-2019

Báo cáo thường niên 2018

04-04-2019

Báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành ra công chúng

03-04-2019

Biên Ban, NQ ĐHĐCĐ 2019

30-03-2019

Bổ sung, sửa đổi tài liệu ĐHĐCĐ 2019

28-03-2019

Giải trình một số chỉ tiêu BCTC Q4-2018 so với BCTC kiểm toán năm 2018

20-03-2019

Giải trình CLLNST BCTC kiểm toán năm 2018 so với 2017

20-03-2019

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

20-03-2019

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

18-03-2019

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ thu được từ đợt phát hành

05-03-2019

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

05-03-2019

Nghị quyết họp hội đồng quản trị và thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ 2019

31-01-2019

Giải trình CLLN sau thuế quý IV -2018 si với cùng kỳ năm 2017

21-01-2019

Báo cáo tài chính quý IV -2018

19-01-2019

Báo cáo quản trị năm 2018

09-01-2019

Nghị quyết HĐQT ký phụ lục hợp đồng giảm diện tích thuê trụ sở CN HCM và thông báo địa chỉ mới CNHN

09-01-2019

Nghị quyết HĐQT miễn nhiệm P. TGĐ

27-12-2018

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do thay đổi tên công ty

02-11-2018

Nghị quyết thanh lý hợp đồng thuê đất

31-10-2018

Đính chính báo cáo tài chính Quý 3 và Giải trình CLLN Báo cáo tài chính quý 3-2018 so với cùng kỳ 2017

22-10-2018

Giải trình CLLN Báo cáo tài chính quý 3-2018 so với cùng kỳ 2017

19-10-2018

Báo cáo tài chính quý 3-2018

19-10-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị thay đổi logo và bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

26-09-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị hạn mức ngân hàng Vietibank

07-09-2018

Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng

05-09-2018

Điều lệ sau khi đổi lại tên công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản DƯơng Hiếu

17-08-2018

Giải trình CLLN Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 so với cùng kỳ năm 2017

13-08-2018

Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018

13-08-2018

Nghi quyết hội đồng quản trị đề nghị cấp hạn mức tại Lienviet Post bank

07-08-2018


Thông báo thay đổi tên công ty và mẫu dấu

04-08-2018

Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 27

02-08-2018

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2018

30-07-2018

Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ

21-07-2018

Giải trình CLLN quý 2-2018 so với cùng kỳ 2017

20-07-2018

Báo cáo tài chính quý 2-2018

20-07-2018

Công văn về việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát

20-07-2018

Biên bản họp thành viên ban kiểm soát từ nhiệm

20-07-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị về hạn mức ngân hàng MB

07-07-2018

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán

03-07-2018

Lựa chọn đơn vị kiểm toán và bổ nhiệm giám đốc phụ trách mảng đá, thiết bị vệ sinh

30-06-2018

tờ trình , tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

28-06-2018

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 4

11-06-2018

Thông báo chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông

06-06-2018

Nghi quyết hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông chuyển lại tên công ty cũ

05-06-2018

Quy chế công ty năm 2018

29-05-2018

Điều lệ công ty năm 2018

29-05-2018

Thông báo thay đổi tên công ty và mẫu dấu

25-05-2018

Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 26 (đổi tên công ty và chi tiết mã hàng )

24-05-2018


Biên bản, nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

19-05-2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị hạn mức thấu chi ngân hàng MB

10-05-2018

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

07-05-2018

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

03-05-2018

Báo cáo thường niên

20-04-2018

Giải trình CL LNST Báo cáo tài chính quý 1-2018 so với quý 1-2017

20-04-2018

Báo cáo tài chính quý 1-2018

20-04-2018

Thông báo ngày giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

18-04-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị điều chỉnh diện tích thuê VP Hồ Chí Minh

18-04-2018

Báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn

14-04-2018

Giấy đăng ký ngày giao dịch cổ phiếu bổ sung

13-04-2018

Quyết định thay đổi niêm yết

11-04-2018

Nghị quyết họp HDQT tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

06-04-2018

Thông báo chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

07-04-2018

giay chung nhan dang ky chung khoan sau khi tang von

29-03-2018

công văn lưu ý ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính

29-03-2018

Gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên

28-03-2018

Báo cáo tài chính kiểm toán 2017

27-03-2018

Đăng ký kinh doanh lần thứ 25 sau khi tăng vốn

27-03-2018


giải trình LNST năm 2017 so với 2016

27-03-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị thay đổi ĐKKD và niêm yết bổ sung

19-03-2018

giải trình CL so lieu bao cao quý 4/2017 so voi bao cáo kiem toán 2017

27-03-2018

báo cáo kiểm toán vốn

27-03-2018

Thư xác nhận số dư kết thúc đợt phát hành

12-03-2018

Đính chính thông tin trên báo cáo phát hành cổ phiếu

12-03-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị

12-03-2018

Thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

06-03-2018

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng

06-03-2018

Đính chính thông tin trên dự kiến danh sách phân phối cổ phần do cổ đông hiện hữu không mua hết

02-03-2018

Giải trình CLLN Báo cáo tài chính quý 4-2017 so với cùng kỳ 2016

20-01-2018

Nghị quyết HĐQT xử lý CP cổ đông hiện hữu không mua hết

02-03-2018

Báo cáo quản trị năm 2017

30-01-2018

Báo cáo tài chính quý 4-2017

20-01-2018

2018

18-01-2018

Nghị quyết hội đồng quản trị bán cổ phần nắm giữ tại Tổng công ty thép

16-01-2018