Mô hình tổ chức Dương Hiếu JSC

Hội đồng quản trị hiện tạiÔng Dương Hữu Hiếu: Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Thanh Tùng: Phó chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Việt Hải: Ủy viên HĐQT

Ông Văn Tiến Đức: Ủy viên HĐQT

Ông Nguyễn Thành Vương: Ủy viên HĐQTBan Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược, kế hoạch đã được Hội đồng quản trị Công ty và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Tổng Giám đốc của Công ty hiện tại có 04 người, các thành viên Ban Tổng Giám đốc gồm:

Ông Dương Hữu Hiếu: Chủ tịch HĐQT

Ông Trần Thanh Tùng: Phó Tổng Giám đốc

Mai Thị Phương Hà: Phó Tổng Giám đốc

Ông Trần Đình Tương: Phó Tổng Giám đốc


Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty. Ban Kiểm soát có 03 thành viên, 01 người xin từ nhiệm trong tháng 10/2016.  Hiện tại BKS còn 02 người, nhiệm kỳ của BKS là 05 năm, cụ thể:

Ông Dương Xuân Trường: Trưởng ban

Trương Thị Tuyết: Thành viên

Nguyễn Thị Thương Huyền: Thành viên


Kế toán trưởng

Kế toán trưởng Công ty do Hội đồng Quản trị Công ty bổ nhiệm và miễn nhiệm; chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh tế và công tác tài chính của Công ty; thực hiện các công việc theo ủy quyền của Hội đồng quản trị Công ty.

Đặng Thiều Hoa: Kế Toán TrưởngProfile công ty

Dương Hiếu nhà cung cấp vật tư thiết bị, giải pháp hàng đầu tại Việt Nam

Tải Profile