MÔ HÌNH TỔ CHỨC DƯƠNG HIẾU JSC

Hội đồng quản trị hiện tại

Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những chiến lược, kế hoạch đã được Hội đồng quản trị Công ty và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Tổng Giám đốc của Công ty hiện tại có 03 người, các thành viên Ban Tổng Giám đốc gồm:

  • Bà Nguyễn Thị Dung – Tổng giám đốc
  • Ông Trần Thanh Tùng – Phó Tổng giám đốc
  • Bà Đỗ Thị Hằng – Phó Tổng giám Đốc

Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát (BKS) Công ty do Đại hội đồng Cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty, nhiệm kỳ của BKS là 03 năm, cụ thể:

  • Ông Trần Ngọc Hân – Trường ban
  • Bà Phạm Thanh Hương
  • Bà Nguyễn Thị Oanh

Kế toán trưởng

Kế toán trưởng Công ty do Hội đồng Quản trị Công ty bổ nhiệm và miễn nhiệm; chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh tế và công tác tài chính của Công ty; thực hiện các công việc theo ủy quyền của Hội đồng quản trị Công ty.